ប្រធានបទស្ដីពី «ការតំណាង» ១៤.០១.២០១៧

១-សញ្ញាណទូទៅ

            បុគ្គលនីមួយៗទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្ដី   នីតិបុគ្គលក្ដី    អាចបំពេញនូវសកម្មភាពនានា   ក្នុងដែនកំណត់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាត   ​ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនបាន  ។   ប៉ុន្តែការធ្វើនូវសកម្មភាពគតិយុត្តទាំងនេះពុំចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះឡើយ  ។     ចំពោះនីតិបុគ្គលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនូវ   សកម្មភាពផ្សេងៗ    តាមរយៈអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួន   ដោយហេតុថានីតិបុគ្គលគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលនិម្មិត      ឡើងដោយច្បាប់       ជាអរូប   ដែលពុំមានរូបរាង         និង    អាចធ្វើសកម្មភាពបានដូចរូបវន្តបុគ្គលឡើយ។

ចុចទីនេះដើម្បីមើល ឬ ទាញយក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ
May 6, 2017
Click here to View or Download
May 4, 2017
១-សញ្ញាណទូទៅ             បុគ្គលនីមួយៗទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្...
May 4, 2017
ផ្នែកទី ១. បេសកកម្មរបស់មេធាវី            មេធាវីជាតួអង្គមួយដែ...
Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Videos