បេសកកម្ម តួនាទី និង- កាតព្វកិច្ចរបស់មេធាវី 01.02.2017

ផ្នែកទី ១. បេសកកម្មរបស់មេធាវី

            មេធាវីជាតួអង្គមួយដែលចូលរួមបម្រើវិស័យយុត្តិធម៌     ពោលគឺមេធាវីមានបេសកកម្មចូលរួមក្នុងការរៀបចំនីតិរដ្ឋ  ពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គម និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស។33       មេធាវីជាជំនួយការយុត្តិធម៌របស់សង្គមដែលជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ស្ថាប័នយុត្តាធិការ  និងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច។ នៅក្នុងដំណើរការរឿងក្ដីព្រហ្មទណ្ឌប្រភេទខ្លះ ដូចជារឿងក្ដីនៃបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ និងរឿងក្ដីដែលមានអនីតិជនជាជនជាប់ចោទ ច្បាប់តម្រូវឲ្យមានមេធាវីជាចាំបាច់។

ចុចទីនេះដើម្បីមើល ឬ ទាញយក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ
May 6, 2017
Click here to View or Download
May 4, 2017
១-សញ្ញាណទូទៅ             បុគ្គលនីមួយៗទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្...
May 4, 2017
ផ្នែកទី ១. បេសកកម្មរបស់មេធាវី            មេធាវីជាតួអង្គមួយដែ...
Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Videos