គោលបំណង នៃការបង្កើតច្បាប់ឯកពន្ធភាព

១.១  គោលបំណង

          ច្បាប់ឯកពន្ធភាព គឺជាច្បាប់មួយដែលសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦ហើយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសអោយប្រើនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៦។ គោលបំណង នៃការបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងពង្រឹងភាពសុខដុមរមនាសុភមង្គល ក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងការពារសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងប្តីនិងប្រពន្ធស្របតាមខ្លឹមសារមាត្រា៤៥ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដោយបំពេញបន្ថែមលើបទដ្ឋានគតិយុត្តិជាធរមាន។ច្បាប់នេះមានអនុភាពបាន គឺលុះត្រាតែប្តីប្រពន្ធ ដែលរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏តាមប្រពៃណីត្រឹមត្រូវ ហើយបានចុះសំបុត្រអាពាហ៏ពិពាហ៏នៅចំពោះមន្រ្តីអត្រានុកូលដ្ឋាន។

ចុចទីនេះដើម្បីមើល ឬ ទាញយក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ
May 6, 2017
Click here to View or Download
May 4, 2017
១-សញ្ញាណទូទៅ             បុគ្គលនីមួយៗទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្...
May 4, 2017
ផ្នែកទី ១. បេសកកម្មរបស់មេធាវី            មេធាវីជាតួអង្គមួយដែ...
Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Videos