ការទាមទារ និងការរួមបញ្ចូលក្នុងបណ្ដឹង 29.12.2016PP

១.សកម្មភាពបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី  ត្រូវធ្វើឡើងតាមរូបភាពជាការទាមទារ  ការអះអាង និង ការបញ្ជាក់  តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរដ្ឋប្បវេណី។   ការទាមទារ   គឺជាការកំណត់អំពីសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយ ដែលត្រូវបានបុគ្គលម្នាក់ទៀតបំពាន  ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តនោះអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែមានអន្តរាគមន៍របស់តុលាការ។  ការអះអាង  គឺជាការបរិយាយ អំពីអង្គហេតុកកើតសិទ្ធិ  ឬអង្គហេតុតវ៉ា  ជាអាទិ៍  ដើម្បីគាំទ្រការទាមទារ  ឬរំលត់ការទាមទារដែលត្រូវបានកំណត់រួចជាស្រេចនៅក្នុងច្បាប់សារធាតុ។ ការបញ្ជាក់ គឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬការកំណត់ការអះអាងទៅលើអង្គហេតុដោយភស្ដុតាង។

ចុចទីនេះដើម្បីមើល ឬ ទាញយក

ព័ត៌មានចុងក្រោយ
May 6, 2017
Click here to View or Download
May 4, 2017
១-សញ្ញាណទូទៅ             បុគ្គលនីមួយៗទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្...
May 4, 2017
ផ្នែកទី ១. បេសកកម្មរបស់មេធាវី            មេធាវីជាតួអង្គមួយដែ...
Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Videos