ពតិមានច្បាប់កម្ពុជា
Click here to View or Download
១-សញ្ញាណទូទៅ             បុគ្គលនីមួយៗទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្ដី   នីតិបុគ្គលក្ដី    អាចបំពេញនូវសកម្មភាពនានា   ក្នុងដែនកំណត់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាត   ​ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនបាន  ។   ប៉ុន្តែការធ្វើនូវសកម្មភាពគតិយុត្តទាំងនេះពុំចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយបុគ្គលខ្លួ...
ផ្នែកទី ១. បេសកកម្មរបស់មេធាវី            មេធាវីជាតួអង្គមួយដែលចូលរួមបម្រើវិស័យយុត្តិធម៌     ពោលគឺមេធាវីមានបេសកកម្មចូលរួមក្នុងការរៀបចំនីតិរដ្ឋ  ពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គម និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស។33       មេធាវីជាជំនួយការយុត្តិធម៌របស់សង្គមដែលជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការនីតិវិ...
១.១  គោលបំណង          ច្បាប់ឯកពន្ធភាព គឺជាច្បាប់មួយដែលសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦ហើយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសអោយប្រើនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៦។ គោលបំណង នៃការបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងពង្រឹងភាពសុខដុមរមនាសុភមង្គល ក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងការពារសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងប្តីនិងប្រពន្ធស្របតាម...
1.សញ្ញាណទូទៅបន្ទាប់ពីការចរចារបានទទួលភាពបរាជ័យ មេធាវីត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹង។ នៅពេលដាក់ពាក្យ បណ្ដឹង     មេធាវីត្រូវសរសេរពាក្យបណ្ដឹង      និងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ច(មាត្រា ៧៥ កថាខណ្ឌទី១ ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី)។ជាទូទៅ  គេដឹងថាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមួយ    មេធាវីត្រូវសរសេរនូវការទាមទារ  និងការអះអាង អំពីអង្គហេតុ (មាត្រា ៧៥ កថា...
១.សកម្មភាពបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី  ត្រូវធ្វើឡើងតាមរូបភាពជាការទាមទារ  ការអះអាង និង ការបញ្ជាក់  តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការរដ្ឋប្បវេណី។   ការទាមទារ   គឺជាការកំណត់អំពីសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយ ដែលត្រូវបានបុគ្គលម្នាក់ទៀតបំពាន  ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តនោះអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែមានអន្តរាគមន៍របស់តុលាការ។  ការអះអាង  គឺជាការបរិយាយ អំពីអង្គហេតុកកើតសិទ្ធិ &nbs...
ព័ត៌មានចុងក្រោយ
May 6, 2017
Click here to View or Download
May 4, 2017
១-សញ្ញាណទូទៅ             បុគ្គលនីមួយៗទោះជារូបវន្តបុគ្គលក្...
May 4, 2017
ផ្នែកទី ១. បេសកកម្មរបស់មេធាវី            មេធាវីជាតួអង្គមួយដែ...
Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Video Featured Videos